>2cnk_B mol:protein length:103  CASPASE-3 P12 SUBUNIT
ASGVDDDMACHKIPVEADFLYAYSTAPGYYSWRNSKDGSWFIQSLCAMLKQYADKLEFM
HILTRVNRKVATEFESFSFDATFHAKKQIPCIVSMLTKELYFYH