>2d2w_A mol:protein length:101  Forkhead box protein K1
ESKPPYSYAQLIVQAISSAQDRQLTLSGIYAHITKHYPYYRTADKGWQNSIRHNLSLNR
YFIKVPRSQEEPGKGSFWRIDPASEAKLVEQAFRKRRQRGVS
>2d2w_A mol:protein length:101  Forkhead box protein K1
ESKPPYSYAQLIVQAISSAQDRQLTLSGIYAHITKHYPYYRTADKGWQNSIRHNLSLNR
YFIKVPRSQEEPGKGSFWRIDPASEAKLVEQAFRKRRQRGVS