>2gix_D mol:protein length:208  Inward rectifier potassium channel 2
GSHGRSRFVKKDGHCNVQFINVGEKRNETLVFSHNAVIAMRDGKLCLMWRVGNLQKSHL
VEAHVRAQLLKSRITSEGEYIPLDQIDINVGFDSGIDRIFLVSPITIVHEIDEDSPLYD
LSKQDIDNADFEIVVILEGMVEATAMTKQCRSSYLANEILWGHRYEPVLFEEKHYYKVD
YSRFHKTYEVPNTPLCSARDLAEKKYILSNA
>2gix_B mol:protein length:208  Inward rectifier potassium channel 2
GSHGRSRFVKKDGHCNVQFINVGEKRNETLVFSHNAVIAMRDGKLCLMWRVGNLQKSHL
VEAHVRAQLLKSRITSEGEYIPLDQIDINVGFDSGIDRIFLVSPITIVHEIDEDSPLYD
LSKQDIDNADFEIVVILEGMVEATAMTKQCRSSYLANEILWGHRYEPVLFEEKHYYKVD
YSRFHKTYEVPNTPLCSARDLAEKKYILSNA
>2gix_D mol:protein length:208  Inward rectifier potassium channel 2
GSHGRSRFVKKDGHCNVQFINVGEKRNETLVFSHNAVIAMRDGKLCLMWRVGNLQKSHL
VEAHVRAQLLKSRITSEGEYIPLDQIDINVGFDSGIDRIFLVSPITIVHEIDEDSPLYD
LSKQDIDNADFEIVVILEGMVEATAMTKQCRSSYLANEILWGHRYEPVLFEEKHYYKVD
YSRFHKTYEVPNTPLCSARDLAEKKYILSNA
>2gix_C mol:protein length:208  Inward rectifier potassium channel 2
GSHGRSRFVKKDGHCNVQFINVGEKRNETLVFSHNAVIAMRDGKLCLMWRVGNLQKSHL
VEAHVRAQLLKSRITSEGEYIPLDQIDINVGFDSGIDRIFLVSPITIVHEIDEDSPLYD
LSKQDIDNADFEIVVILEGMVEATAMTKQCRSSYLANEILWGHRYEPVLFEEKHYYKVD
YSRFHKTYEVPNTPLCSARDLAEKKYILSNA
>2gix_A mol:protein length:208  Inward rectifier potassium channel 2
GSHGRSRFVKKDGHCNVQFINVGEKRNETLVFSHNAVIAMRDGKLCLMWRVGNLQKSHL
VEAHVRAQLLKSRITSEGEYIPLDQIDINVGFDSGIDRIFLVSPITIVHEIDEDSPLYD
LSKQDIDNADFEIVVILEGMVEATAMTKQCRSSYLANEILWGHRYEPVLFEEKHYYKVD
YSRFHKTYEVPNTPLCSARDLAEKKYILSNA