>2ibt_C mol:na length:10  5'-D(*GP*AP*CP*AP*(3DR)P*CP*GP*(6MA)P*AP*C)-3'
GACANCGAAC
>2ibt_A mol:protein length:421  Modification methylase TaqI
MGLPPLLSLPSNSAPRSLGRVETPPEVVDFMVSLAEAPRGGRVLEPACAHGPFLRAFRE
AHGTAYRFVGVEIDPKALDLPPWAEGILADFLLWEPGEAFDLILGNPPYGIVGEASKYP
IHVFKAVKDLYKKAFSTWKGKYNLYGAFLEKAVRLLKPGGVLVFVVPATWLVLEDFALL
REFLAREGKTSVYYLGEVFPQKKVSAVVIRFQKSGKGLSLWDTQESESGFTPILWAEYP
HWEGEIIRFETEETRKLEISGMPLGDLFHIRFAARSPEFKKHPAVRKEPGPGLVPVLTG
RNLKPGWVDYEKNHSGLWMPKERAKELRDFYATPHLVVAHTKGTRVVAAWDERAYPWRE
EFHLLPKEGVRLDPSSLVQWLNSEAMQKHVRTLYRDFVPHLTLRMLERLPVRREYGFHT
SPESARNF
>2ibt_F mol:na length:10  5'-D(*GP*AP*CP*AP*(3DR)P*CP*GP*(6MA)P*AP*C)-3'
GACANCGAAC
>2ibt_D mol:protein length:421  Modification methylase TaqI
MGLPPLLSLPSNSAPRSLGRVETPPEVVDFMVSLAEAPRGGRVLEPACAHGPFLRAFRE
AHGTAYRFVGVEIDPKALDLPPWAEGILADFLLWEPGEAFDLILGNPPYGIVGEASKYP
IHVFKAVKDLYKKAFSTWKGKYNLYGAFLEKAVRLLKPGGVLVFVVPATWLVLEDFALL
REFLAREGKTSVYYLGEVFPQKKVSAVVIRFQKSGKGLSLWDTQESESGFTPILWAEYP
HWEGEIIRFETEETRKLEISGMPLGDLFHIRFAARSPEFKKHPAVRKEPGPGLVPVLTG
RNLKPGWVDYEKNHSGLWMPKERAKELRDFYATPHLVVAHTKGTRVVAAWDERAYPWRE
EFHLLPKEGVRLDPSSLVQWLNSEAMQKHVRTLYRDFVPHLTLRMLERLPVRREYGFHT
SPESARNF
>2ibt_F mol:na length:10  5'-D(*GP*AP*CP*AP*(3DR)P*CP*GP*(6MA)P*AP*C)-3'
GACANCGAAC
>2ibt_E mol:na length:10  5'-D(*GP*TP*TP*CP*GP*(2PR)P*TP*GP*TP*C)-3'
GTTCGGTGTC
>2ibt_B mol:na length:10  5'-D(*GP*TP*TP*CP*GP*(2PR)P*TP*GP*TP*C)-3'
GTTCGGTGTC