>2ibt_A mol:protein length:421  Modification methylase TaqI
MGLPPLLSLPSNSAPRSLGRVETPPEVVDFMVSLAEAPRGGRVLEPACAHGPFLRAFRE
AHGTAYRFVGVEIDPKALDLPPWAEGILADFLLWEPGEAFDLILGNPPYGIVGEASKYP
IHVFKAVKDLYKKAFSTWKGKYNLYGAFLEKAVRLLKPGGVLVFVVPATWLVLEDFALL
REFLAREGKTSVYYLGEVFPQKKVSAVVIRFQKSGKGLSLWDTQESESGFTPILWAEYP
HWEGEIIRFETEETRKLEISGMPLGDLFHIRFAARSPEFKKHPAVRKEPGPGLVPVLTG
RNLKPGWVDYEKNHSGLWMPKERAKELRDFYATPHLVVAHTKGTRVVAAWDERAYPWRE
EFHLLPKEGVRLDPSSLVQWLNSEAMQKHVRTLYRDFVPHLTLRMLERLPVRREYGFHT
SPESARNF