>2ptk_A mol:protein length:453  TYROSINE-PROTEIN KINASE TRANSFORMING PROTEIN SRC
GGVTTFVALYDYESRTETDLSFKKGERLQIVNNTEGDWWLAHSLTTGQTGYIPSNYVAP
SDSIQAEEWYFGKITRRESERLLLNPENPRGTFLVRESETTKGAYCLSVSDFDNAKGLN
VKHYKIRKLDSGGFYITSRTQFSSLQQLVAYYSKHADGLCHRLTNVCPTSKPQTQGLAK
DAWEIPRESLRLEVKLGQGCFGEVWMGTWNGTTRVAIKTLKPGNMSPEAFLQEAQVMKK
LRHEKLVQLYAVVSEEPIYIVTEYMSKGSLLDFLKGEMGKYLRLPQLVDMAAQIASGMA
YVERMNYVHRDLRAANILVGENLVCKVADFGLGRLIEDNEYTARQGAKFPIKWTAPEAA
LYGRFTIKSDVWSFGILLTELTTKGRVPYPGMVNREVLDQVERGYRMPCPPECPESLHD
LMCQCWRKDPEERPTFEYLQAFLEDYFTSTEPQYQPGENL
>2ptk_A mol:protein length:453  TYROSINE-PROTEIN KINASE TRANSFORMING PROTEIN SRC
GGVTTFVALYDYESRTETDLSFKKGERLQIVNNTEGDWWLAHSLTTGQTGYIPSNYVAP
SDSIQAEEWYFGKITRRESERLLLNPENPRGTFLVRESETTKGAYCLSVSDFDNAKGLN
VKHYKIRKLDSGGFYITSRTQFSSLQQLVAYYSKHADGLCHRLTNVCPTSKPQTQGLAK
DAWEIPRESLRLEVKLGQGCFGEVWMGTWNGTTRVAIKTLKPGNMSPEAFLQEAQVMKK
LRHEKLVQLYAVVSEEPIYIVTEYMSKGSLLDFLKGEMGKYLRLPQLVDMAAQIASGMA
YVERMNYVHRDLRAANILVGENLVCKVADFGLGRLIEDNEYTARQGAKFPIKWTAPEAA
LYGRFTIKSDVWSFGILLTELTTKGRVPYPGMVNREVLDQVERGYRMPCPPECPESLHD
LMCQCWRKDPEERPTFEYLQAFLEDYFTSTEPQYQPGENL