>2r8j_U mol:na length:11  DNA (5'-D(P*DGP*DGP*DCP*DTP*DCP*DAP*DTP*DCP*DCP*DAP*DC)-3')
GGCTCATCCAC
>2r8j_A mol:protein length:554  DNA polymerase eta
MASWSHPQFEKGASTSLYKKAGRMSKFTWKELIQLGSPSKAYESSLACIAHIDMNAFFA
QVEQMRCGLSKEDPVVCVQWNSIIAVSYAARKYGISRMDTIQEALKKCSNLIPIHTAVF
KKGEDFWQYHDGCGSWVQDPAKQISVEDHKVSLEPYRRESRKALKIFKSACDLVERASI
DEVFLDLGRICFNMLMFDNEYELTGDLKLKDALSNIREAFIGGNYDINSHLPLIPEKIK
SLKFEGDVFNPEGRDLITDWDDVILALGSQVCKGIRDSIKDILGYTTSCGLSSTKNVCK
LASNYKKPDAQTIVKNDCLLDFLDCGKFEITSFWTLGGVLGKELIDVLDLPHENSIKHI
RETWPDNAGQLKEFLDAKVKQSDYDRSTSNIDPLKTADLAEKLFKLSRGRYGLPLSSRP
VVKSMMSNKNLRGKSCNSIVDCISWLEVFCAELTSRIQDLEQEYNKIVIPRTVSISLKT
KSYEVYRKSGPVAYKGINFQSHELLKVGIKFVTDLDIKGKNKSYYPLTKLSMTITNFDI
IDLQKTVVDMFGNQVHTFKSSAG
>2r8j_T mol:na length:11  DNA (5'-D(P*DGP*DGP*DCP*DTP*DCP*DAP*DTP*DCP*DCP*DAP*DC)-3')
GGCTCATCCAC
>2r8j_P mol:na length:9  DNA (5'-D(*DGP*DTP*DGP*DGP*DAP*DTP*DGP*DAP*DG)-3')
GTGGATGAG
>2r8j_B mol:protein length:554  DNA polymerase eta
MASWSHPQFEKGASTSLYKKAGRMSKFTWKELIQLGSPSKAYESSLACIAHIDMNAFFA
QVEQMRCGLSKEDPVVCVQWNSIIAVSYAARKYGISRMDTIQEALKKCSNLIPIHTAVF
KKGEDFWQYHDGCGSWVQDPAKQISVEDHKVSLEPYRRESRKALKIFKSACDLVERASI
DEVFLDLGRICFNMLMFDNEYELTGDLKLKDALSNIREAFIGGNYDINSHLPLIPEKIK
SLKFEGDVFNPEGRDLITDWDDVILALGSQVCKGIRDSIKDILGYTTSCGLSSTKNVCK
LASNYKKPDAQTIVKNDCLLDFLDCGKFEITSFWTLGGVLGKELIDVLDLPHENSIKHI
RETWPDNAGQLKEFLDAKVKQSDYDRSTSNIDPLKTADLAEKLFKLSRGRYGLPLSSRP
VVKSMMSNKNLRGKSCNSIVDCISWLEVFCAELTSRIQDLEQEYNKIVIPRTVSISLKT
KSYEVYRKSGPVAYKGINFQSHELLKVGIKFVTDLDIKGKNKSYYPLTKLSMTITNFDI
IDLQKTVVDMFGNQVHTFKSSAG
>2r8j_T mol:na length:11  DNA (5'-D(P*DGP*DGP*DCP*DTP*DCP*DAP*DTP*DCP*DCP*DAP*DC)-3')
GGCTCATCCAC
>2r8j_Q mol:na length:9  DNA (5'-D(*DGP*DTP*DGP*DGP*DAP*DTP*DGP*DAP*DG)-3')
GTGGATGAG