>2vwk_A mol:protein length:773  DNA POLYMERASE
MILDTDYITEDGKPVIRIFKKENGEFKIDYDRNFEPYIYALLKDDSAIEDVKKITAERH
GTTVRVVRAEKVKKKFLGRPIEVWKLYFTHPQDQPAIRDKIKEHPAVVDIYEYDIPFAK
RYLIDKGLIPMEGDEELKMLAFDIETLYHEGEKFAEGPILMISYADEEGARVITWRNID
LPYVDVVSTEKEMIKRFLKVVKEKDPDVLITYNGDNFAFAYLKKRSEKLGVKFILGREG
SEPKIQRMGDRFAVEVKGRIHFDLYPVIRRTINLPTYTLEAVYEAIFGQPKEKVYAEEI
AQAWETGEGLERVARYSMEDAKVTYELGKEFFPMEAQLSRLVGQSLWDVSRSSTGNLVE
WFLLRKAYERNELAPNKPDERELARRRESYAGGYVKEPERGLWENIVYLDFRSLYPSII
ITHNVSPDTLNREGCEEYDVAPQVGHKFCKDFPGFIPSLLGDLLEERQKVKKKMKATID
PIEKKLLDYRQRAIKILANSFYGYYGYAKARWYCKECAESVTAWGRQYIETTIREIEEK
FGFKVLYADTDGFFATIPGADAETVKKKAKEFLDYINAKLPGLLELEYEGFYKRGFFVT
KKKYAVIDEEDKITTRGLEIVRRDWSEIAKETQARVLEAILKHGDVEEAVRIVKEVTEK
LSKYEVPPEKLVIYEQITRDLKDYKATGPHVAVAKRLAARGIKIRPGTVISYIVLKGSG
RIGDRAIPFDEFDPAKHKYDAEYYIENQVLPAVERILRAFGYRKEDLRYQKTRQVGLGA
WLKPKT
>2vwk_A mol:protein length:773  DNA POLYMERASE
MILDTDYITEDGKPVIRIFKKENGEFKIDYDRNFEPYIYALLKDDSAIEDVKKITAERH
GTTVRVVRAEKVKKKFLGRPIEVWKLYFTHPQDQPAIRDKIKEHPAVVDIYEYDIPFAK
RYLIDKGLIPMEGDEELKMLAFDIETLYHEGEKFAEGPILMISYADEEGARVITWRNID
LPYVDVVSTEKEMIKRFLKVVKEKDPDVLITYNGDNFAFAYLKKRSEKLGVKFILGREG
SEPKIQRMGDRFAVEVKGRIHFDLYPVIRRTINLPTYTLEAVYEAIFGQPKEKVYAEEI
AQAWETGEGLERVARYSMEDAKVTYELGKEFFPMEAQLSRLVGQSLWDVSRSSTGNLVE
WFLLRKAYERNELAPNKPDERELARRRESYAGGYVKEPERGLWENIVYLDFRSLYPSII
ITHNVSPDTLNREGCEEYDVAPQVGHKFCKDFPGFIPSLLGDLLEERQKVKKKMKATID
PIEKKLLDYRQRAIKILANSFYGYYGYAKARWYCKECAESVTAWGRQYIETTIREIEEK
FGFKVLYADTDGFFATIPGADAETVKKKAKEFLDYINAKLPGLLELEYEGFYKRGFFVT
KKKYAVIDEEDKITTRGLEIVRRDWSEIAKETQARVLEAILKHGDVEEAVRIVKEVTEK
LSKYEVPPEKLVIYEQITRDLKDYKATGPHVAVAKRLAARGIKIRPGTVISYIVLKGSG
RIGDRAIPFDEFDPAKHKYDAEYYIENQVLPAVERILRAFGYRKEDLRYQKTRQVGLGA
WLKPKT