>2ymx_H mol:protein length:224  FAB ANTIBODY HEAVY CHAIN
EVQLQQSGPELVKPGASVKISCKASGYSFTGYYMNWVKQSPEKSLEWIGEMSPSTGRTT
YNQNFKAKATLTVDQSSSTAYMQLKSLTSEDSAVYYCARSVPLTTLIEDWYFDVWGTGT
TVTVSSAKTTPPSVYPLAPGSAAQTNSMVTLGCLVKGYFPEPVTVTWNSGSLSSGVHTF
PAVLQSDLYTLSSSVTVPSSTWPSETVTCNVAHPASSTKVDKKIVPR
>2ymx_H mol:protein length:224  FAB ANTIBODY HEAVY CHAIN
EVQLQQSGPELVKPGASVKISCKASGYSFTGYYMNWVKQSPEKSLEWIGEMSPSTGRTT
YNQNFKAKATLTVDQSSSTAYMQLKSLTSEDSAVYYCARSVPLTTLIEDWYFDVWGTGT
TVTVSSAKTTPPSVYPLAPGSAAQTNSMVTLGCLVKGYFPEPVTVTWNSGSLSSGVHTF
PAVLQSDLYTLSSSVTVPSSTWPSETVTCNVAHPASSTKVDKKIVPR
>2ymx_L mol:protein length:214  FAB ANTIBODY LIGHT CHAIN
DIQMTQSPASLSASVGATVTITCRTSENIDSYLAWYQQRQGKSPQLLVYAATNLADGVP
SRFSGSGSGTQYSLKINSLQSEDVARYYCQHYSTTPWTFGGGTQLEIKRADAAPTVSIF
PPSSEQLTSGGASVVCFLNNFYPKDINVKWKIDGSERQNGVLNSWTDQDSKDSTYSMSS
TLTLTKDEYERHNSYTCEATHKTSTSPIVKSFNRNEC