>2ymx_H mol:protein length:224  FAB ANTIBODY HEAVY CHAIN
EVQLQQSGPELVKPGASVKISCKASGYSFTGYYMNWVKQSPEKSLEWIGEMSPSTGRTT
YNQNFKAKATLTVDQSSSTAYMQLKSLTSEDSAVYYCARSVPLTTLIEDWYFDVWGTGT
TVTVSSAKTTPPSVYPLAPGSAAQTNSMVTLGCLVKGYFPEPVTVTWNSGSLSSGVHTF
PAVLQSDLYTLSSSVTVPSSTWPSETVTCNVAHPASSTKVDKKIVPR