>3ap3_A mol:protein length:355  Protein-tyrosine sulfotransferase 2
MGSSHHHHHHSSGVPRGSHMGAMRPEQEELVMVGTNHVVYRYGKAMPLIFVGGVPRSGT
TLMRAMLDAHPEVRCGEETRIIPRVLAMRQAWSKSGREKLRLDEAGVTDEVLDAAMQAF
ILEVIAKHGEPARVLCNKDPFTLKSSVYLSRLFPNSKFLLMVRDGRASVHSMITRKVTI
AGFDLSSYRDCLTKWNKAIEVMYAQCMEVGKEKCLPVYYEQLVLHPRRSLKLILDFLGI
AWSDAVLHHEDLIGKPGGVSLSKIERSTDQVIKPVNLEALSKWTGHIPGDVVRDMAQIA
PMLAQLGYDPYANPPNYGNPDPFVINNTQRVLKGDYKTPANLKGYFQVNQNSTSSHLGS
S
>3ap3_B mol:protein length:355  Protein-tyrosine sulfotransferase 2
MGSSHHHHHHSSGVPRGSHMGAMRPEQEELVMVGTNHVVYRYGKAMPLIFVGGVPRSGT
TLMRAMLDAHPEVRCGEETRIIPRVLAMRQAWSKSGREKLRLDEAGVTDEVLDAAMQAF
ILEVIAKHGEPARVLCNKDPFTLKSSVYLSRLFPNSKFLLMVRDGRASVHSMITRKVTI
AGFDLSSYRDCLTKWNKAIEVMYAQCMEVGKEKCLPVYYEQLVLHPRRSLKLILDFLGI
AWSDAVLHHEDLIGKPGGVSLSKIERSTDQVIKPVNLEALSKWTGHIPGDVVRDMAQIA
PMLAQLGYDPYANPPNYGNPDPFVINNTQRVLKGDYKTPANLKGYFQVNQNSTSSHLGS
S
>3ap3_C mol:protein length:355  Protein-tyrosine sulfotransferase 2
MGSSHHHHHHSSGVPRGSHMGAMRPEQEELVMVGTNHVVYRYGKAMPLIFVGGVPRSGT
TLMRAMLDAHPEVRCGEETRIIPRVLAMRQAWSKSGREKLRLDEAGVTDEVLDAAMQAF
ILEVIAKHGEPARVLCNKDPFTLKSSVYLSRLFPNSKFLLMVRDGRASVHSMITRKVTI
AGFDLSSYRDCLTKWNKAIEVMYAQCMEVGKEKCLPVYYEQLVLHPRRSLKLILDFLGI
AWSDAVLHHEDLIGKPGGVSLSKIERSTDQVIKPVNLEALSKWTGHIPGDVVRDMAQIA
PMLAQLGYDPYANPPNYGNPDPFVINNTQRVLKGDYKTPANLKGYFQVNQNSTSSHLGS
S
>3ap3_D mol:protein length:355  Protein-tyrosine sulfotransferase 2
MGSSHHHHHHSSGVPRGSHMGAMRPEQEELVMVGTNHVVYRYGKAMPLIFVGGVPRSGT
TLMRAMLDAHPEVRCGEETRIIPRVLAMRQAWSKSGREKLRLDEAGVTDEVLDAAMQAF
ILEVIAKHGEPARVLCNKDPFTLKSSVYLSRLFPNSKFLLMVRDGRASVHSMITRKVTI
AGFDLSSYRDCLTKWNKAIEVMYAQCMEVGKEKCLPVYYEQLVLHPRRSLKLILDFLGI
AWSDAVLHHEDLIGKPGGVSLSKIERSTDQVIKPVNLEALSKWTGHIPGDVVRDMAQIA
PMLAQLGYDPYANPPNYGNPDPFVINNTQRVLKGDYKTPANLKGYFQVNQNSTSSHLGS
S
>3ap3_D mol:protein length:355  Protein-tyrosine sulfotransferase 2
MGSSHHHHHHSSGVPRGSHMGAMRPEQEELVMVGTNHVVYRYGKAMPLIFVGGVPRSGT
TLMRAMLDAHPEVRCGEETRIIPRVLAMRQAWSKSGREKLRLDEAGVTDEVLDAAMQAF
ILEVIAKHGEPARVLCNKDPFTLKSSVYLSRLFPNSKFLLMVRDGRASVHSMITRKVTI
AGFDLSSYRDCLTKWNKAIEVMYAQCMEVGKEKCLPVYYEQLVLHPRRSLKLILDFLGI
AWSDAVLHHEDLIGKPGGVSLSKIERSTDQVIKPVNLEALSKWTGHIPGDVVRDMAQIA
PMLAQLGYDPYANPPNYGNPDPFVINNTQRVLKGDYKTPANLKGYFQVNQNSTSSHLGS
S