>3c4c_B mol:protein length:280  B-Raf proto-oncogene serine/threonine-protein kinase
RDSSDDWEIPDGQITVGQRIGSGSFGTVYKGKWHGDVAVKMLNVTAPTPQQLQAFKNEV
GVLRKTRHVNILLFMGYSTKPQLAIVTQWCEGSSLYHHLHASETKFEMKKLIDIARQTA
RGMDYLHAKSIIHRDLKSNNIFLHEDNTVKIGDFGLATVKSRWSGSHQFEQLSGSILWM
APEVIRMQDSNPYSFQSDVYAFGIVLYELMTGQLPYSNINNRDQIIEMVGRGSLSPDLS
KVRSNCPKRMKRLMAECLKKKRDERPSFPRILAEIEELARELSG
>3c4c_B mol:protein length:280  B-Raf proto-oncogene serine/threonine-protein kinase
RDSSDDWEIPDGQITVGQRIGSGSFGTVYKGKWHGDVAVKMLNVTAPTPQQLQAFKNEV
GVLRKTRHVNILLFMGYSTKPQLAIVTQWCEGSSLYHHLHASETKFEMKKLIDIARQTA
RGMDYLHAKSIIHRDLKSNNIFLHEDNTVKIGDFGLATVKSRWSGSHQFEQLSGSILWM
APEVIRMQDSNPYSFQSDVYAFGIVLYELMTGQLPYSNINNRDQIIEMVGRGSLSPDLS
KVRSNCPKRMKRLMAECLKKKRDERPSFPRILAEIEELARELSG
>3c4c_A mol:protein length:280  B-Raf proto-oncogene serine/threonine-protein kinase
RDSSDDWEIPDGQITVGQRIGSGSFGTVYKGKWHGDVAVKMLNVTAPTPQQLQAFKNEV
GVLRKTRHVNILLFMGYSTKPQLAIVTQWCEGSSLYHHLHASETKFEMKKLIDIARQTA
RGMDYLHAKSIIHRDLKSNNIFLHEDNTVKIGDFGLATVKSRWSGSHQFEQLSGSILWM
APEVIRMQDSNPYSFQSDVYAFGIVLYELMTGQLPYSNINNRDQIIEMVGRGSLSPDLS
KVRSNCPKRMKRLMAECLKKKRDERPSFPRILAEIEELARELSG