>3cfv_F mol:protein length:18  Histone H4 peptide
DNIQGITKPAIRRLARRG
>3cfv_E mol:protein length:18  Histone H4 peptide
DNIQGITKPAIRRLARRG
>3cfv_B mol:protein length:414  Histone-binding protein RBBP7
HMAMASKEMFEDTVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALQWPSLTVQWLPEVTKPE
GKDYALHWLVLGTHTSDEQNHLVVARVHIPNDDAQFDASHCDSDKGEFGGFGSVTGKIE
CEIKINHEGEVNRARYMPQNPHIIATKTPSSDVLVFDYTKHPAKPDPSGECNPDLRLRG
HQKEGYGLSWNSNLSGHLLSASDDHTVCLWDINAGPKEGKIVDAKAIFTGHSAVVEDVA
WHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNTTSKPSHLVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGS
ADKTVALWDLRNLKLKLHTFESHKDEIFQVHWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGE
EQSAEDAEDGPPELLFIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQIWQMAENIYND
E
>3cfv_F mol:protein length:18  Histone H4 peptide
DNIQGITKPAIRRLARRG
>3cfv_A mol:protein length:414  Histone-binding protein RBBP7
HMAMASKEMFEDTVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALQWPSLTVQWLPEVTKPE
GKDYALHWLVLGTHTSDEQNHLVVARVHIPNDDAQFDASHCDSDKGEFGGFGSVTGKIE
CEIKINHEGEVNRARYMPQNPHIIATKTPSSDVLVFDYTKHPAKPDPSGECNPDLRLRG
HQKEGYGLSWNSNLSGHLLSASDDHTVCLWDINAGPKEGKIVDAKAIFTGHSAVVEDVA
WHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNTTSKPSHLVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGS
ADKTVALWDLRNLKLKLHTFESHKDEIFQVHWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGE
EQSAEDAEDGPPELLFIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQIWQMAENIYND
E