>3cfv_A mol:protein length:414  Histone-binding protein RBBP7
HMAMASKEMFEDTVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALQWPSLTVQWLPEVTKPE
GKDYALHWLVLGTHTSDEQNHLVVARVHIPNDDAQFDASHCDSDKGEFGGFGSVTGKIE
CEIKINHEGEVNRARYMPQNPHIIATKTPSSDVLVFDYTKHPAKPDPSGECNPDLRLRG
HQKEGYGLSWNSNLSGHLLSASDDHTVCLWDINAGPKEGKIVDAKAIFTGHSAVVEDVA
WHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNTTSKPSHLVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGS
ADKTVALWDLRNLKLKLHTFESHKDEIFQVHWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGE
EQSAEDAEDGPPELLFIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQIWQMAENIYND
E