>3dgr_A mol:protein length:484  Nicotinamide phosphoribosyltransferase
MNPAAEAEFNILLATDSYKVTHYKQYPPNTSKVYSYFECREKKTENSKLRKVKYEETVF
YGLQYILNKYLKGKVVTKEKIQEAKDVYKEHFQDDVFNEKGWNYILEKYDGHLPIEIKA
VPEGFVIPRGNVLFTVENTDPECYWLTNWIETILVQSWYPITVATNSREQKKILAKYLL
ETSGNLDGLEYKLHDFGYRGVSSQETAGIGASAHLVNFKGTDTVAGLALIKKYYGTKDP
VPGYSVPAAEHSTITAWGKDHEKDAFEHIVTQFSSVPVSVVSDSYDIYNACEKIWGEDL
RHLIVSRSTQAPLIIRPDSGNPLDTVLKVLEILGKKFPVTENSKGYKLLPPYLRVIQGD
GVDINTLQEIVEGMKQKMWSIENIAFGSGGGLLQKLTRDLLNCSFKCSYVVTNGLGINV
FKDPVADPNKRSKKGRLSLHRTPAGNFVTLEEGKGDLEEYGQDLLHTVFKNGKVTKSYS
FDEIRKNAQLNI
>3dgr_B mol:protein length:484  Nicotinamide phosphoribosyltransferase
MNPAAEAEFNILLATDSYKVTHYKQYPPNTSKVYSYFECREKKTENSKLRKVKYEETVF
YGLQYILNKYLKGKVVTKEKIQEAKDVYKEHFQDDVFNEKGWNYILEKYDGHLPIEIKA
VPEGFVIPRGNVLFTVENTDPECYWLTNWIETILVQSWYPITVATNSREQKKILAKYLL
ETSGNLDGLEYKLHDFGYRGVSSQETAGIGASAHLVNFKGTDTVAGLALIKKYYGTKDP
VPGYSVPAAEHSTITAWGKDHEKDAFEHIVTQFSSVPVSVVSDSYDIYNACEKIWGEDL
RHLIVSRSTQAPLIIRPDSGNPLDTVLKVLEILGKKFPVTENSKGYKLLPPYLRVIQGD
GVDINTLQEIVEGMKQKMWSIENIAFGSGGGLLQKLTRDLLNCSFKCSYVVTNGLGINV
FKDPVADPNKRSKKGRLSLHRTPAGNFVTLEEGKGDLEEYGQDLLHTVFKNGKVTKSYS
FDEIRKNAQLNI
>3dgr_B mol:protein length:484  Nicotinamide phosphoribosyltransferase
MNPAAEAEFNILLATDSYKVTHYKQYPPNTSKVYSYFECREKKTENSKLRKVKYEETVF
YGLQYILNKYLKGKVVTKEKIQEAKDVYKEHFQDDVFNEKGWNYILEKYDGHLPIEIKA
VPEGFVIPRGNVLFTVENTDPECYWLTNWIETILVQSWYPITVATNSREQKKILAKYLL
ETSGNLDGLEYKLHDFGYRGVSSQETAGIGASAHLVNFKGTDTVAGLALIKKYYGTKDP
VPGYSVPAAEHSTITAWGKDHEKDAFEHIVTQFSSVPVSVVSDSYDIYNACEKIWGEDL
RHLIVSRSTQAPLIIRPDSGNPLDTVLKVLEILGKKFPVTENSKGYKLLPPYLRVIQGD
GVDINTLQEIVEGMKQKMWSIENIAFGSGGGLLQKLTRDLLNCSFKCSYVVTNGLGINV
FKDPVADPNKRSKKGRLSLHRTPAGNFVTLEEGKGDLEEYGQDLLHTVFKNGKVTKSYS
FDEIRKNAQLNI