>3fzp_A mol:protein length:277  Protein tyrosine kinase 2 beta
PQYGIAREDVVLNRILGEGFFGEVYEGVYTNHKGEKINVAVKTCKKDCTLDNKEKFMSE
AVIMKNLDHPHIVKLIGIIEEEPTWIIMELYPYGELGHYLERNKNSLKVLTLVLYSLQI
CKAMAYLESINCVHRDIAVRNILVASPECVKLGDFGLSRYIEDEDYYKASVTRLPIKWM
SPESINFRRFTTASDVWMFAVCMWEILSFGKQPFFWLENKDVIGVLEKGDRLPKPDLCP
PVLYTLMTRCWDYDPSDRPRFTELVCSLSDVYQMEKDIAME
>3fzp_A mol:protein length:277  Protein tyrosine kinase 2 beta
PQYGIAREDVVLNRILGEGFFGEVYEGVYTNHKGEKINVAVKTCKKDCTLDNKEKFMSE
AVIMKNLDHPHIVKLIGIIEEEPTWIIMELYPYGELGHYLERNKNSLKVLTLVLYSLQI
CKAMAYLESINCVHRDIAVRNILVASPECVKLGDFGLSRYIEDEDYYKASVTRLPIKWM
SPESINFRRFTTASDVWMFAVCMWEILSFGKQPFFWLENKDVIGVLEKGDRLPKPDLCP
PVLYTLMTRCWDYDPSDRPRFTELVCSLSDVYQMEKDIAME