>3ifs_C mol:protein length:453  Glucose-6-phosphate isomerase
SNAMSTHVTFDYSKALSFIGEHEITYLRDAVKVTHHAIHEKTGAGNDFLGWVDLPLQYD
KEEFARIQKCAEKIKNDSDILLVVGIGGSYLGARAAIEMLNHSFYNTLSKEQRKTPQVL
FVGQNISSTYMKDLMDVLEGKDFSINVISKSGTTTEPALAFRIFRKLLEEKYGKEEARK
RIYATTDKARGALKTLADNEGYETFVIPDDVGGRFSVLTPVGLLPIAVSGLNIEEMMKG
AAAGRDDFGTSELEENPAYQYAVVRNALYNKGKTIEMLINYEPALQYFAEWWKQLFGES
EGKDQKGIFPSSANFSTDLHSLGQYVQEGRRDLFETVLKVGKSTHELTIESEENDLDGL
NYLAGETVDFVNTKAYEGTLLAHSDGGVPNLIVNIPELNEYTFGYLVYFFEKACAMSGY
LLGVNPFDQPGVEAYKKNMFALLGKPGFEELKAELEERLK
>3ifs_D mol:protein length:453  Glucose-6-phosphate isomerase
SNAMSTHVTFDYSKALSFIGEHEITYLRDAVKVTHHAIHEKTGAGNDFLGWVDLPLQYD
KEEFARIQKCAEKIKNDSDILLVVGIGGSYLGARAAIEMLNHSFYNTLSKEQRKTPQVL
FVGQNISSTYMKDLMDVLEGKDFSINVISKSGTTTEPALAFRIFRKLLEEKYGKEEARK
RIYATTDKARGALKTLADNEGYETFVIPDDVGGRFSVLTPVGLLPIAVSGLNIEEMMKG
AAAGRDDFGTSELEENPAYQYAVVRNALYNKGKTIEMLINYEPALQYFAEWWKQLFGES
EGKDQKGIFPSSANFSTDLHSLGQYVQEGRRDLFETVLKVGKSTHELTIESEENDLDGL
NYLAGETVDFVNTKAYEGTLLAHSDGGVPNLIVNIPELNEYTFGYLVYFFEKACAMSGY
LLGVNPFDQPGVEAYKKNMFALLGKPGFEELKAELEERLK
>3ifs_E mol:protein length:453  Glucose-6-phosphate isomerase
SNAMSTHVTFDYSKALSFIGEHEITYLRDAVKVTHHAIHEKTGAGNDFLGWVDLPLQYD
KEEFARIQKCAEKIKNDSDILLVVGIGGSYLGARAAIEMLNHSFYNTLSKEQRKTPQVL
FVGQNISSTYMKDLMDVLEGKDFSINVISKSGTTTEPALAFRIFRKLLEEKYGKEEARK
RIYATTDKARGALKTLADNEGYETFVIPDDVGGRFSVLTPVGLLPIAVSGLNIEEMMKG
AAAGRDDFGTSELEENPAYQYAVVRNALYNKGKTIEMLINYEPALQYFAEWWKQLFGES
EGKDQKGIFPSSANFSTDLHSLGQYVQEGRRDLFETVLKVGKSTHELTIESEENDLDGL
NYLAGETVDFVNTKAYEGTLLAHSDGGVPNLIVNIPELNEYTFGYLVYFFEKACAMSGY
LLGVNPFDQPGVEAYKKNMFALLGKPGFEELKAELEERLK
>3ifs_F mol:protein length:453  Glucose-6-phosphate isomerase
SNAMSTHVTFDYSKALSFIGEHEITYLRDAVKVTHHAIHEKTGAGNDFLGWVDLPLQYD
KEEFARIQKCAEKIKNDSDILLVVGIGGSYLGARAAIEMLNHSFYNTLSKEQRKTPQVL
FVGQNISSTYMKDLMDVLEGKDFSINVISKSGTTTEPALAFRIFRKLLEEKYGKEEARK
RIYATTDKARGALKTLADNEGYETFVIPDDVGGRFSVLTPVGLLPIAVSGLNIEEMMKG
AAAGRDDFGTSELEENPAYQYAVVRNALYNKGKTIEMLINYEPALQYFAEWWKQLFGES
EGKDQKGIFPSSANFSTDLHSLGQYVQEGRRDLFETVLKVGKSTHELTIESEENDLDGL
NYLAGETVDFVNTKAYEGTLLAHSDGGVPNLIVNIPELNEYTFGYLVYFFEKACAMSGY
LLGVNPFDQPGVEAYKKNMFALLGKPGFEELKAELEERLK
>3ifs_B mol:protein length:453  Glucose-6-phosphate isomerase
SNAMSTHVTFDYSKALSFIGEHEITYLRDAVKVTHHAIHEKTGAGNDFLGWVDLPLQYD
KEEFARIQKCAEKIKNDSDILLVVGIGGSYLGARAAIEMLNHSFYNTLSKEQRKTPQVL
FVGQNISSTYMKDLMDVLEGKDFSINVISKSGTTTEPALAFRIFRKLLEEKYGKEEARK
RIYATTDKARGALKTLADNEGYETFVIPDDVGGRFSVLTPVGLLPIAVSGLNIEEMMKG
AAAGRDDFGTSELEENPAYQYAVVRNALYNKGKTIEMLINYEPALQYFAEWWKQLFGES
EGKDQKGIFPSSANFSTDLHSLGQYVQEGRRDLFETVLKVGKSTHELTIESEENDLDGL
NYLAGETVDFVNTKAYEGTLLAHSDGGVPNLIVNIPELNEYTFGYLVYFFEKACAMSGY
LLGVNPFDQPGVEAYKKNMFALLGKPGFEELKAELEERLK
>3ifs_A mol:protein length:453  Glucose-6-phosphate isomerase
SNAMSTHVTFDYSKALSFIGEHEITYLRDAVKVTHHAIHEKTGAGNDFLGWVDLPLQYD
KEEFARIQKCAEKIKNDSDILLVVGIGGSYLGARAAIEMLNHSFYNTLSKEQRKTPQVL
FVGQNISSTYMKDLMDVLEGKDFSINVISKSGTTTEPALAFRIFRKLLEEKYGKEEARK
RIYATTDKARGALKTLADNEGYETFVIPDDVGGRFSVLTPVGLLPIAVSGLNIEEMMKG
AAAGRDDFGTSELEENPAYQYAVVRNALYNKGKTIEMLINYEPALQYFAEWWKQLFGES
EGKDQKGIFPSSANFSTDLHSLGQYVQEGRRDLFETVLKVGKSTHELTIESEENDLDGL
NYLAGETVDFVNTKAYEGTLLAHSDGGVPNLIVNIPELNEYTFGYLVYFFEKACAMSGY
LLGVNPFDQPGVEAYKKNMFALLGKPGFEELKAELEERLK
>3ifs_F mol:protein length:453  Glucose-6-phosphate isomerase
SNAMSTHVTFDYSKALSFIGEHEITYLRDAVKVTHHAIHEKTGAGNDFLGWVDLPLQYD
KEEFARIQKCAEKIKNDSDILLVVGIGGSYLGARAAIEMLNHSFYNTLSKEQRKTPQVL
FVGQNISSTYMKDLMDVLEGKDFSINVISKSGTTTEPALAFRIFRKLLEEKYGKEEARK
RIYATTDKARGALKTLADNEGYETFVIPDDVGGRFSVLTPVGLLPIAVSGLNIEEMMKG
AAAGRDDFGTSELEENPAYQYAVVRNALYNKGKTIEMLINYEPALQYFAEWWKQLFGES
EGKDQKGIFPSSANFSTDLHSLGQYVQEGRRDLFETVLKVGKSTHELTIESEENDLDGL
NYLAGETVDFVNTKAYEGTLLAHSDGGVPNLIVNIPELNEYTFGYLVYFFEKACAMSGY
LLGVNPFDQPGVEAYKKNMFALLGKPGFEELKAELEERLK