>3it8_D mol:protein length:324 2L protein
ITLKYNYTVTLKDDGLYDGVFYDHYNDQLVTKISYNHETRHGNVNFRADWFNISRSPHT
PGNDYNFNFWYSLMKETLEEINKNDSTKTTSLSLITGCYETGLLFGSYGYVETANGPLA
RYHTGDKRFTKMTHKGFPKVGMLTVKNTLWKDVKAYLGGFEYMGCSLAILDYQKMAKGK
IPKDTTPTVKVTGNELEDGNMTLECTVNSFYPPDVITKWIESEHFKGEYKYVNGRYYPE
WGRKSNYEPGEPGFPWNIKKDKDANTYSLTDLVRTTSKMSSQPVCVVFHDTLEAQVYTC
SEGCNGELYDHLYRKTEEGEGGSHHHHHH
>3it8_A mol:protein length:161 Tumor necrosis factor
MGSHHHHHHRTPSDKPVAHVVANPQAEGQLQWLNRRANALLANGVELRDNQLVVPSEGL
YLIYSQVLFKGQGCPSTHVLLTHTISRIAVSYQTKVNLLSAIKSPCQRETPEGAEAKPW
YEPIYLGGVFQLEKGDRLSAEINRPDYLLFAESGQVYFGIIAL
>3it8_I mol:protein length:161 Tumor necrosis factor
MGSHHHHHHRTPSDKPVAHVVANPQAEGQLQWLNRRANALLANGVELRDNQLVVPSEGL
YLIYSQVLFKGQGCPSTHVLLTHTISRIAVSYQTKVNLLSAIKSPCQRETPEGAEAKPW
YEPIYLGGVFQLEKGDRLSAEINRPDYLLFAESGQVYFGIIAL
>3it8_H mol:protein length:161 Tumor necrosis factor
MGSHHHHHHRTPSDKPVAHVVANPQAEGQLQWLNRRANALLANGVELRDNQLVVPSEGL
YLIYSQVLFKGQGCPSTHVLLTHTISRIAVSYQTKVNLLSAIKSPCQRETPEGAEAKPW
YEPIYLGGVFQLEKGDRLSAEINRPDYLLFAESGQVYFGIIAL
>3it8_J mol:protein length:324 2L protein
ITLKYNYTVTLKDDGLYDGVFYDHYNDQLVTKISYNHETRHGNVNFRADWFNISRSPHT
PGNDYNFNFWYSLMKETLEEINKNDSTKTTSLSLITGCYETGLLFGSYGYVETANGPLA
RYHTGDKRFTKMTHKGFPKVGMLTVKNTLWKDVKAYLGGFEYMGCSLAILDYQKMAKGK
IPKDTTPTVKVTGNELEDGNMTLECTVNSFYPPDVITKWIESEHFKGEYKYVNGRYYPE
WGRKSNYEPGEPGFPWNIKKDKDANTYSLTDLVRTTSKMSSQPVCVVFHDTLEAQVYTC
SEGCNGELYDHLYRKTEEGEGGSHHHHHH
>3it8_C mol:protein length:161 Tumor necrosis factor
MGSHHHHHHRTPSDKPVAHVVANPQAEGQLQWLNRRANALLANGVELRDNQLVVPSEGL
YLIYSQVLFKGQGCPSTHVLLTHTISRIAVSYQTKVNLLSAIKSPCQRETPEGAEAKPW
YEPIYLGGVFQLEKGDRLSAEINRPDYLLFAESGQVYFGIIAL
>3it8_E mol:protein length:324 2L protein
ITLKYNYTVTLKDDGLYDGVFYDHYNDQLVTKISYNHETRHGNVNFRADWFNISRSPHT
PGNDYNFNFWYSLMKETLEEINKNDSTKTTSLSLITGCYETGLLFGSYGYVETANGPLA
RYHTGDKRFTKMTHKGFPKVGMLTVKNTLWKDVKAYLGGFEYMGCSLAILDYQKMAKGK
IPKDTTPTVKVTGNELEDGNMTLECTVNSFYPPDVITKWIESEHFKGEYKYVNGRYYPE
WGRKSNYEPGEPGFPWNIKKDKDANTYSLTDLVRTTSKMSSQPVCVVFHDTLEAQVYTC
SEGCNGELYDHLYRKTEEGEGGSHHHHHH
>3it8_K mol:protein length:324 2L protein
ITLKYNYTVTLKDDGLYDGVFYDHYNDQLVTKISYNHETRHGNVNFRADWFNISRSPHT
PGNDYNFNFWYSLMKETLEEINKNDSTKTTSLSLITGCYETGLLFGSYGYVETANGPLA
RYHTGDKRFTKMTHKGFPKVGMLTVKNTLWKDVKAYLGGFEYMGCSLAILDYQKMAKGK
IPKDTTPTVKVTGNELEDGNMTLECTVNSFYPPDVITKWIESEHFKGEYKYVNGRYYPE
WGRKSNYEPGEPGFPWNIKKDKDANTYSLTDLVRTTSKMSSQPVCVVFHDTLEAQVYTC
SEGCNGELYDHLYRKTEEGEGGSHHHHHH
>3it8_L mol:protein length:324 2L protein
ITLKYNYTVTLKDDGLYDGVFYDHYNDQLVTKISYNHETRHGNVNFRADWFNISRSPHT
PGNDYNFNFWYSLMKETLEEINKNDSTKTTSLSLITGCYETGLLFGSYGYVETANGPLA
RYHTGDKRFTKMTHKGFPKVGMLTVKNTLWKDVKAYLGGFEYMGCSLAILDYQKMAKGK
IPKDTTPTVKVTGNELEDGNMTLECTVNSFYPPDVITKWIESEHFKGEYKYVNGRYYPE
WGRKSNYEPGEPGFPWNIKKDKDANTYSLTDLVRTTSKMSSQPVCVVFHDTLEAQVYTC
SEGCNGELYDHLYRKTEEGEGGSHHHHHH
>3it8_G mol:protein length:161 Tumor necrosis factor
MGSHHHHHHRTPSDKPVAHVVANPQAEGQLQWLNRRANALLANGVELRDNQLVVPSEGL
YLIYSQVLFKGQGCPSTHVLLTHTISRIAVSYQTKVNLLSAIKSPCQRETPEGAEAKPW
YEPIYLGGVFQLEKGDRLSAEINRPDYLLFAESGQVYFGIIAL
>3it8_I mol:protein length:161 Tumor necrosis factor
MGSHHHHHHRTPSDKPVAHVVANPQAEGQLQWLNRRANALLANGVELRDNQLVVPSEGL
YLIYSQVLFKGQGCPSTHVLLTHTISRIAVSYQTKVNLLSAIKSPCQRETPEGAEAKPW
YEPIYLGGVFQLEKGDRLSAEINRPDYLLFAESGQVYFGIIAL
>3it8_B mol:protein length:161 Tumor necrosis factor
MGSHHHHHHRTPSDKPVAHVVANPQAEGQLQWLNRRANALLANGVELRDNQLVVPSEGL
YLIYSQVLFKGQGCPSTHVLLTHTISRIAVSYQTKVNLLSAIKSPCQRETPEGAEAKPW
YEPIYLGGVFQLEKGDRLSAEINRPDYLLFAESGQVYFGIIAL
>3it8_F mol:protein length:324 2L protein
ITLKYNYTVTLKDDGLYDGVFYDHYNDQLVTKISYNHETRHGNVNFRADWFNISRSPHT
PGNDYNFNFWYSLMKETLEEINKNDSTKTTSLSLITGCYETGLLFGSYGYVETANGPLA
RYHTGDKRFTKMTHKGFPKVGMLTVKNTLWKDVKAYLGGFEYMGCSLAILDYQKMAKGK
IPKDTTPTVKVTGNELEDGNMTLECTVNSFYPPDVITKWIESEHFKGEYKYVNGRYYPE
WGRKSNYEPGEPGFPWNIKKDKDANTYSLTDLVRTTSKMSSQPVCVVFHDTLEAQVYTC
SEGCNGELYDHLYRKTEEGEGGSHHHHHH