>3n1g_C mol:protein length:111  Brother of CDO
GSTERPVAGPYITFTDAVNETTIMLKWMYIPASNNNTPIHGFYIYYRPTDSDNDSDYKK
DMVEGDKYWHSISHLQPETSYDIKMQCFNEGGESEFSNVMICETKARKSSGQ
>3n1g_B mol:protein length:170  Desert hedgehog protein
GSGPGPGRGPVGRRRYARKQLVPLLYKQFVPGVPERTLGASGPAEGRVARGSERFRDLV
PNYNPDIIFKDEENSGADRLMTERCKERVNALAIAVMNMWPGVRLRVTEGWDEDGHHAQ
DSLHYEGRALDITTSDRDRNKYGLLARLAVEAGFDWVYYESRNHVHVSVKAD
>3n1g_D mol:protein length:111  Brother of CDO
GSTERPVAGPYITFTDAVNETTIMLKWMYIPASNNNTPIHGFYIYYRPTDSDNDSDYKK
DMVEGDKYWHSISHLQPETSYDIKMQCFNEGGESEFSNVMICETKARKSSGQ
>3n1g_A mol:protein length:170  Desert hedgehog protein
GSGPGPGRGPVGRRRYARKQLVPLLYKQFVPGVPERTLGASGPAEGRVARGSERFRDLV
PNYNPDIIFKDEENSGADRLMTERCKERVNALAIAVMNMWPGVRLRVTEGWDEDGHHAQ
DSLHYEGRALDITTSDRDRNKYGLLARLAVEAGFDWVYYESRNHVHVSVKAD
>3n1g_D mol:protein length:111  Brother of CDO
GSTERPVAGPYITFTDAVNETTIMLKWMYIPASNNNTPIHGFYIYYRPTDSDNDSDYKK
DMVEGDKYWHSISHLQPETSYDIKMQCFNEGGESEFSNVMICETKARKSSGQ