>3n1p_C mol:protein length:111  Brother of CDO
GSTERPVAGPYITFTDAVNETTIMLKWMYIPASNNNTPIHGFYIYYRPTDSDNDSDYKK
DMVEGDKYWHSISHLQPETSYDIKMQCFNEGGESEFSNVMICETKARKSSGQ
>3n1p_C mol:protein length:111  Brother of CDO
GSTERPVAGPYITFTDAVNETTIMLKWMYIPASNNNTPIHGFYIYYRPTDSDNDSDYKK
DMVEGDKYWHSISHLQPETSYDIKMQCFNEGGESEFSNVMICETKARKSSGQ
>3n1p_B mol:protein length:169  Indian hedgehog protein
GSGPGPGRVVGSRRRPPRKLVPLAYKQFSPNVPEKTLGASGRYEGKIARSSERFKELTP
NYNPDIIFKDEENTGADRLMTQRCKDRLNSLAISVMNQWPGVKLRVTEGWDEDGHHSEE
SLHYEGRAVDITTSDRDRNKYGLLARLAVEAGFDWVYYESKAHVHCSVKSE