>3nyv_A mol:protein length:484  Calmodulin-domain protein kinase 1
GPGSMMDHLHATPGMFVQHSTAIFSDRYKGQRVLGKGSFGEVILCKDKITGQECAVKVI
SKRQVKQKTDKESLLREVQLLKQLDHPNIMKLYEFFEDKGYFYLVGEVYTGGELFDEII
SRKRFSEVDAARIIRQVLSGITYMHKNKIVHRDLKPENLLLESKSKDANIRIIDFGLST
HFEASKKMKDKIGTAYYIAPEVLHGTYDEKCDVWSTGVILYILLSGCPPFNGANEYDIL
KKVEKGKYTFELPQWKKVSESAKDLIRKMLTYVPSMRISARDALDHEWIQTYTKEQISV
DVPSLDNAILNIRQFQGTQKLAQAALLYMGSKLTSQDETKELTAIFHKMDKNGDGQLDR
AELIEGYKELMRMKGQDASMLDASAVEHEVDQVLDAVDFDKNGYIEYSEFVTVAMDRKT
LLSRERLERAFRMFDSDNSGKISSTELATIFGVSDVDSETWKSVLSEVDKNNDGEVDFD
EFQQMLLKLCGN
>3nyv_A mol:protein length:484  Calmodulin-domain protein kinase 1
GPGSMMDHLHATPGMFVQHSTAIFSDRYKGQRVLGKGSFGEVILCKDKITGQECAVKVI
SKRQVKQKTDKESLLREVQLLKQLDHPNIMKLYEFFEDKGYFYLVGEVYTGGELFDEII
SRKRFSEVDAARIIRQVLSGITYMHKNKIVHRDLKPENLLLESKSKDANIRIIDFGLST
HFEASKKMKDKIGTAYYIAPEVLHGTYDEKCDVWSTGVILYILLSGCPPFNGANEYDIL
KKVEKGKYTFELPQWKKVSESAKDLIRKMLTYVPSMRISARDALDHEWIQTYTKEQISV
DVPSLDNAILNIRQFQGTQKLAQAALLYMGSKLTSQDETKELTAIFHKMDKNGDGQLDR
AELIEGYKELMRMKGQDASMLDASAVEHEVDQVLDAVDFDKNGYIEYSEFVTVAMDRKT
LLSRERLERAFRMFDSDNSGKISSTELATIFGVSDVDSETWKSVLSEVDKNNDGEVDFD
EFQQMLLKLCGN