>3r2w_A mol:protein length:528  UTP--glucose-1-phosphate uridylyltransferase
MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMSRFVQDLSKAMSQDGASQFQEVIRQELELSVKKELEKI
LTTASSHEFEHTKKDLDGFRKLFHRFLQEKGPSVDWGKIQRPPEDSIQPYEKIKARGLP
DNISSVLNKLVVVKLNGGLGTSMGCKGPKSLIGVRNENTFLDLTVQQIEHLNKTYNTDV
PLVLMNSFNTDEDTKKILQKYNHCRVKIYTFNQSRYPRINKESLLPVAKDVSYSGENTE
AWYPPGHGDIYASFYNSGLLDTFIGEGKEYIFVSNIDNLGATVDLYILNHLMNPPNGKR
CEFVMEVTNKTRADVKGGTLTQYEGKLRLVEIAQVPKAHVDEFKSVSKFKIFNTNNLWI
SLAAVKRLQEQNAIDMEIIVNAKTLDGGLNVIQLETAVGAAIKSFENSLGINVPRSRFL
PVKTTSDLLLVMSNLYSLNAGSLTMSEKREFPTVPLVKLGSSFTKVQDYLRRFESIPDM
LELDHLTVSGDVTFGKNVSLKGTVIIIANHGDRIDIPPGAVLENKIVSGNLRILDH
>3r2w_D mol:protein length:528  UTP--glucose-1-phosphate uridylyltransferase
MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMSRFVQDLSKAMSQDGASQFQEVIRQELELSVKKELEKI
LTTASSHEFEHTKKDLDGFRKLFHRFLQEKGPSVDWGKIQRPPEDSIQPYEKIKARGLP
DNISSVLNKLVVVKLNGGLGTSMGCKGPKSLIGVRNENTFLDLTVQQIEHLNKTYNTDV
PLVLMNSFNTDEDTKKILQKYNHCRVKIYTFNQSRYPRINKESLLPVAKDVSYSGENTE
AWYPPGHGDIYASFYNSGLLDTFIGEGKEYIFVSNIDNLGATVDLYILNHLMNPPNGKR
CEFVMEVTNKTRADVKGGTLTQYEGKLRLVEIAQVPKAHVDEFKSVSKFKIFNTNNLWI
SLAAVKRLQEQNAIDMEIIVNAKTLDGGLNVIQLETAVGAAIKSFENSLGINVPRSRFL
PVKTTSDLLLVMSNLYSLNAGSLTMSEKREFPTVPLVKLGSSFTKVQDYLRRFESIPDM
LELDHLTVSGDVTFGKNVSLKGTVIIIANHGDRIDIPPGAVLENKIVSGNLRILDH
>3r2w_C mol:protein length:528  UTP--glucose-1-phosphate uridylyltransferase
MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMSRFVQDLSKAMSQDGASQFQEVIRQELELSVKKELEKI
LTTASSHEFEHTKKDLDGFRKLFHRFLQEKGPSVDWGKIQRPPEDSIQPYEKIKARGLP
DNISSVLNKLVVVKLNGGLGTSMGCKGPKSLIGVRNENTFLDLTVQQIEHLNKTYNTDV
PLVLMNSFNTDEDTKKILQKYNHCRVKIYTFNQSRYPRINKESLLPVAKDVSYSGENTE
AWYPPGHGDIYASFYNSGLLDTFIGEGKEYIFVSNIDNLGATVDLYILNHLMNPPNGKR
CEFVMEVTNKTRADVKGGTLTQYEGKLRLVEIAQVPKAHVDEFKSVSKFKIFNTNNLWI
SLAAVKRLQEQNAIDMEIIVNAKTLDGGLNVIQLETAVGAAIKSFENSLGINVPRSRFL
PVKTTSDLLLVMSNLYSLNAGSLTMSEKREFPTVPLVKLGSSFTKVQDYLRRFESIPDM
LELDHLTVSGDVTFGKNVSLKGTVIIIANHGDRIDIPPGAVLENKIVSGNLRILDH
>3r2w_D mol:protein length:528  UTP--glucose-1-phosphate uridylyltransferase
MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMSRFVQDLSKAMSQDGASQFQEVIRQELELSVKKELEKI
LTTASSHEFEHTKKDLDGFRKLFHRFLQEKGPSVDWGKIQRPPEDSIQPYEKIKARGLP
DNISSVLNKLVVVKLNGGLGTSMGCKGPKSLIGVRNENTFLDLTVQQIEHLNKTYNTDV
PLVLMNSFNTDEDTKKILQKYNHCRVKIYTFNQSRYPRINKESLLPVAKDVSYSGENTE
AWYPPGHGDIYASFYNSGLLDTFIGEGKEYIFVSNIDNLGATVDLYILNHLMNPPNGKR
CEFVMEVTNKTRADVKGGTLTQYEGKLRLVEIAQVPKAHVDEFKSVSKFKIFNTNNLWI
SLAAVKRLQEQNAIDMEIIVNAKTLDGGLNVIQLETAVGAAIKSFENSLGINVPRSRFL
PVKTTSDLLLVMSNLYSLNAGSLTMSEKREFPTVPLVKLGSSFTKVQDYLRRFESIPDM
LELDHLTVSGDVTFGKNVSLKGTVIIIANHGDRIDIPPGAVLENKIVSGNLRILDH
>3r2w_B mol:protein length:528  UTP--glucose-1-phosphate uridylyltransferase
MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMSRFVQDLSKAMSQDGASQFQEVIRQELELSVKKELEKI
LTTASSHEFEHTKKDLDGFRKLFHRFLQEKGPSVDWGKIQRPPEDSIQPYEKIKARGLP
DNISSVLNKLVVVKLNGGLGTSMGCKGPKSLIGVRNENTFLDLTVQQIEHLNKTYNTDV
PLVLMNSFNTDEDTKKILQKYNHCRVKIYTFNQSRYPRINKESLLPVAKDVSYSGENTE
AWYPPGHGDIYASFYNSGLLDTFIGEGKEYIFVSNIDNLGATVDLYILNHLMNPPNGKR
CEFVMEVTNKTRADVKGGTLTQYEGKLRLVEIAQVPKAHVDEFKSVSKFKIFNTNNLWI
SLAAVKRLQEQNAIDMEIIVNAKTLDGGLNVIQLETAVGAAIKSFENSLGINVPRSRFL
PVKTTSDLLLVMSNLYSLNAGSLTMSEKREFPTVPLVKLGSSFTKVQDYLRRFESIPDM
LELDHLTVSGDVTFGKNVSLKGTVIIIANHGDRIDIPPGAVLENKIVSGNLRILDH