>3t79_B mol:na length:15  DNA (5'-D(P*TP*TP*AP*AP*TP*TP*TP*AP*TP*AP*AP*AP*AP*TP*T)-3')
TTAATTTATAAAATT
>3t79_D mol:protein length:402  KLLA0E03807p
MSKLDSLLKELPTRTAHLYRSIWHKYTEWLKTMPDLTGADLKLFLSQKYIVKYIASHDD
IAKDPLPTCDAMIWFSRALDIENNDVLVLQQRLYGLVKLLEFDYSNVIAILQKISINLW
NPSTDSLQSKHFKTCQDKLKLLLDFQWKFNTNVSFEDRTTVSLKDLQCILDDENGKCGL
AHSSKPNFVLVPNFQSPFTCPIFTMAVYYYLRFHGVKKYYKGDGYQILSQLEHIPIIRG
KSLDQYPRELTLGNWYPTIFKYCQLPYTKKHWFQVNQEWPQFPDFSDSSENTSTLAESD
SENTIGIPDFYIEKMNRTKLQPCPQVHVHLFPTDLPPDIQAVFDLLNSVLVTSLPLLYR
VFPTHDIFLDPSLKTPQNIAFLTGTLPLDIESQEHLLAQLIDKTGTVS
>3t79_C mol:na length:15  DNA (5'-D(P*AP*AP*AP*TP*TP*TP*TP*AP*TP*AP*AP*AP*TP*TP*A)-3')
AAATTTTATAAATTA
>3t79_F mol:na length:15  DNA (5'-D(P*AP*AP*AP*AP*AP*TP*TP*TP*TP*AP*TP*AP*AP*AP*T)-3')
AAAAATTTTATAAAT
>3t79_E mol:na length:14  DNA (5'-D(P*TP*AP*AP*TP*TP*TP*AP*TP*AP*AP*AP*AP*TP*T)-3')
TAATTTATAAAATT
>3t79_A mol:protein length:402  KLLA0E03807p
MSKLDSLLKELPTRTAHLYRSIWHKYTEWLKTMPDLTGADLKLFLSQKYIVKYIASHDD
IAKDPLPTCDAMIWFSRALDIENNDVLVLQQRLYGLVKLLEFDYSNVIAILQKISINLW
NPSTDSLQSKHFKTCQDKLKLLLDFQWKFNTNVSFEDRTTVSLKDLQCILDDENGKCGL
AHSSKPNFVLVPNFQSPFTCPIFTMAVYYYLRFHGVKKYYKGDGYQILSQLEHIPIIRG
KSLDQYPRELTLGNWYPTIFKYCQLPYTKKHWFQVNQEWPQFPDFSDSSENTSTLAESD
SENTIGIPDFYIEKMNRTKLQPCPQVHVHLFPTDLPPDIQAVFDLLNSVLVTSLPLLYR
VFPTHDIFLDPSLKTPQNIAFLTGTLPLDIESQEHLLAQLIDKTGTVS
>3t79_F mol:na length:15  DNA (5'-D(P*AP*AP*AP*AP*AP*TP*TP*TP*TP*AP*TP*AP*AP*AP*T)-3')
AAAAATTTTATAAAT