>3une_3 mol:protein length:219  Proteasome subunit beta type-4
TQNPMVTGTSVLGVKFDGGVVIAADMLGSYGSLARFRNISRIMRVNDSTMLGASGDYAD
FQYLKQVLGQMVIDEELLGDGHSYSPRAIHSWLTRAMYSRRSKMNPLWNTMVIGGYADG
ESFLGYVDMLGVAYEAPSLATGYGAYLAQPLLREVLEKQPVLSQTEARELVERCMRVLY
YRDARSYNRFQIATVTEKGVEIEGPLSAQTNWDIAHMISGFE