>3uo8_L mol:protein length:6  Z-Val-Arg-Pro-DL-Arg-fluoromethylketone
XVRPRX