>3v4o_B mol:protein length:6  MALT1 Inhibitor
XVRPRX