>3v4v_L mol:protein length:217  MONOCLONAL ANTIBODY Act-1 LIGHT CHAIN
DVVVTQTPLSLPVSFGDQVSISCRSSQSLAKSYGNTYLSWYLHKPGQSPQLLIYGISNR
FSGVPDRFSGSGSGTDFTLKISTIKPEDLGMYYCLQGTHQPYTFGGGTKLEIKRADAAP
TVSIFPPSSEQLTSGGASVVCFLNNFYPKDINVKWNIDGSERQNGVLNSWTDQDSKDST
YSMSSTLTLTKDEYERHNSYTCEATHKTSTSPIVKSFNRN