>3v56_E mol:protein length:208 Tumor necrosis factor ligand superfamily member 13B
GSHMELQGHHAEKLPAGAGAPKAGLEEAPAVTAGLKIFEPPAPGEGNSSQNSRNKRAVQ
GPEETVTQDCLQLIADSETPTIQKGSYTFVPWLLSFKRGSALEEKENKILVKETGYFFI
YGQVLYTDKTYAMGHLIQRKKVHVFGDELSLVTLFRCIQNMPETLPNNSCYSAGIAKLE
EGDELQLAIPRENAQISLDGDVTFFGALKLL
>3v56_A mol:protein length:208 Tumor necrosis factor ligand superfamily member 13B
GSHMELQGHHAEKLPAGAGAPKAGLEEAPAVTAGLKIFEPPAPGEGNSSQNSRNKRAVQ
GPEETVTQDCLQLIADSETPTIQKGSYTFVPWLLSFKRGSALEEKENKILVKETGYFFI
YGQVLYTDKTYAMGHLIQRKKVHVFGDELSLVTLFRCIQNMPETLPNNSCYSAGIAKLE
EGDELQLAIPRENAQISLDGDVTFFGALKLL
>3v56_B mol:protein length:208 Tumor necrosis factor ligand superfamily member 13B
GSHMELQGHHAEKLPAGAGAPKAGLEEAPAVTAGLKIFEPPAPGEGNSSQNSRNKRAVQ
GPEETVTQDCLQLIADSETPTIQKGSYTFVPWLLSFKRGSALEEKENKILVKETGYFFI
YGQVLYTDKTYAMGHLIQRKKVHVFGDELSLVTLFRCIQNMPETLPNNSCYSAGIAKLE
EGDELQLAIPRENAQISLDGDVTFFGALKLL
>3v56_Z mol:protein length:14 BR3 derived peptive
XCHWDLLVRHWVCX
>3v56_J mol:protein length:14 BR3 derived peptive
XCHWDLLVRHWVCX
>3v56_K mol:protein length:14 BR3 derived peptive
XCHWDLLVRHWVCX
>3v56_L mol:protein length:14 BR3 derived peptive
XCHWDLLVRHWVCX
>3v56_Z mol:protein length:14 BR3 derived peptive
XCHWDLLVRHWVCX
>3v56_D mol:protein length:208 Tumor necrosis factor ligand superfamily member 13B
GSHMELQGHHAEKLPAGAGAPKAGLEEAPAVTAGLKIFEPPAPGEGNSSQNSRNKRAVQ
GPEETVTQDCLQLIADSETPTIQKGSYTFVPWLLSFKRGSALEEKENKILVKETGYFFI
YGQVLYTDKTYAMGHLIQRKKVHVFGDELSLVTLFRCIQNMPETLPNNSCYSAGIAKLE
EGDELQLAIPRENAQISLDGDVTFFGALKLL
>3v56_I mol:protein length:14 BR3 derived peptive
XCHWDLLVRHWVCX
>3v56_G mol:protein length:14 BR3 derived peptive
XCHWDLLVRHWVCX
>3v56_F mol:protein length:208 Tumor necrosis factor ligand superfamily member 13B
GSHMELQGHHAEKLPAGAGAPKAGLEEAPAVTAGLKIFEPPAPGEGNSSQNSRNKRAVQ
GPEETVTQDCLQLIADSETPTIQKGSYTFVPWLLSFKRGSALEEKENKILVKETGYFFI
YGQVLYTDKTYAMGHLIQRKKVHVFGDELSLVTLFRCIQNMPETLPNNSCYSAGIAKLE
EGDELQLAIPRENAQISLDGDVTFFGALKLL
>3v56_C mol:protein length:208 Tumor necrosis factor ligand superfamily member 13B
GSHMELQGHHAEKLPAGAGAPKAGLEEAPAVTAGLKIFEPPAPGEGNSSQNSRNKRAVQ
GPEETVTQDCLQLIADSETPTIQKGSYTFVPWLLSFKRGSALEEKENKILVKETGYFFI
YGQVLYTDKTYAMGHLIQRKKVHVFGDELSLVTLFRCIQNMPETLPNNSCYSAGIAKLE
EGDELQLAIPRENAQISLDGDVTFFGALKLL
>3v56_H mol:protein length:14 BR3 derived peptive
XCHWDLLVRHWVCX