>3x1t_D mol:protein length:126  Histone H2B type 1-A
PEVAVKGATISKKGFKKAVTKTQKKEGRKRKRCRKESYSIYIYKVLKQVHPDTGISSKA
MSIMNSFVTDIFERIASEASRLAHYNKRSTITSREIQTAVRLLLPGELAKHAVSEGTKA
VTKYTSSK