>4jj7_B mol:protein length:6  Caspase inhibitor
XXDXXX