>4ryd_I mol:protein length:5  para-guanidinomethyl-phenylacetyl-Arg-(3-methylvaline)-Arg-(amidomethyl)benzamidine
XRVRX