>4tpi_I mol:protein length:58  BOVINE PANCREATIC TRYPSIN INHIBITOR
RPDFCLEPPYTGPCRARIIRYFYNAKAGLCQTFVYGGCRAKRNNFKSAEDCMRTCGGA