>4v4b_AO mol:protein length:65  40S ribosomal protein S13
ITGNKIMRILKSNGLAPEIPEDLYYLIKKAVSVRKHLERNRKDKDAKFRLILIESRIHR
LARYYR