>4v4b_AQ mol:protein length:76  40S ribosomal protein S11
KILTGTVVSTKMHRTIVIRRAYLHYIPKYNRYEKRHKNVPVHVSPAFRVQVGDIVTVGQ
CRPISKTVRFNVVKVSA