>4v7h_AI mol:protein length:138  40S ribosomal protein S16(A)
SVQTFGKKKSATAVAHVKAGKGLIKVNGSPITLVEPEILRFKVYEPLLLVGLDKFSNID
IRVRVTGGGHVSQVYAIRQAIAKGLVAYHQKYVDEQSKNELKKAFTSYDRTLLIADSRR
PEPKKFGGKGARSRFQKSYR