>4v7h_AO mol:protein length:84  40S ribosomal protein S13
ITGNKIMRILKSNGLAPEIPEDLYYLIKKAVSVRKHLERNRKDKDAKFRLILIESRIHR
LARYYRTVAVLPPNWKYESATASAL