>4v7h_AQ mol:protein length:80  40S ribosomal protein S11
RGKILTGTVVSTKMHRTIVIRRAYLHYIPKYNRYEKRHKNVPVHVSPAFRVQVGDIVTV
GQCRPISKTVRFNVVKVSAAA