>4yxh_H mol:protein length:218  POM1 FAB HEAVY CHAIN
QVQLQQSGTELVMPGASVKMSCKASGYTFTDYWMHWVKQRPGQGLEWIGSIDPSDSYTS
HNEKFKGKATLTVDESSSTAYMQLSSLTSEDSAVYFCSRSGYGYYAMEYWGQGTSVTVS
SAKTTPPSVYPLAPGGGATNSMVTLGCLVKGYFPEPVTVTWNSGSLSGGVHTFPAVLQS
DLYTLSSSVTVPSSTWPSETVTCNVAHPASSTKVDKKIVPR