>5j0q_D mol:na length:5  Downstream Primer Strand
GTCGG
>5j0q_T mol:na length:16  Template Strand
CCGACAACGCATCAGC
>5j0q_P mol:na length:10  Primer Strand
GCTGATGCGG
>5j0q_A mol:protein length:335  DNA polymerase beta
MSKRKAPQETLNGGITDMLTELANFEKNVSQAIHKYNAYRKAASVIAKYPHKIKSGAEA
KKLPGVGTKIAEKIDEFLATGKLRKLEKIRQDDTSSSINFLTRVSGIGPSAARKFVDEG
IKTLEDLRKNEDKLNHHQRIGLKYFGDFEKRIPREEMLQMQDIVLNEVKKVDSEYIATV
CGSFRRGAESSGDMDVLLTHPSFTSESTKQPKLLHQVVEQLQKVHFITDTLSKGETKFM
GVCQLPSKNDEKEYPHRRIDIRLIPKDQYYCGVLYFTGSDIFNKNMRAHALEKGFTINE
YTIRPLGVTGVAGEPLPVDSEKDIFDYIQWKYREPKDRSE
>5j0q_D mol:na length:5  Downstream Primer Strand
GTCGG