>5no2_S mol:protein length:79  30S ribosomal protein S19
RSLKKGPFIDLHLLKKVEKAVESGDKKPLRTWSRRSTIFPNMIGLTIAVHNGRQHVPVF
VTDEMVGHKLGEFAPTRTYR