>6cmo_H mol:protein length:239  Fab Heavy chain
EISEVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFNFYYSSIHWVRQAPGKGLEWVASIYSYSG
STSYADSVKGRFTISADTSKNTAYLQMNSLRAEDTAVYYCARYPWYWWMEKPYLSLYGM
DYWGQGTLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGAL
TSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSCDK
THT