>6vw1_F mol:protein length:217  SARS-CoV-2 chimeric RBD
RVVPSGDVVRFPNITNLCPFGEVFNATKFPSVYAWERKKISNCVADYSVLYNSTFFSTF
KCYGVSATKLNDLCFSNVYADSFVVKGDDVRQIAPGQTGVIADYNYKLPDDFMGCVLAW
NTRNIDATSTGNYNYKYRLFRKSNLKPFERDISTEIYQAGSTPCNGVEGFNCYFPLQSY
GFQPTNGVGYQPYRVVVLSFELLNAPATVCGPKLSTDLIK