>7prc_C mol:protein length:336  PHOTOSYNTHETIC REACTION CENTER
CFEPPPATTTQTGFRGLSMGEVLHPATVKAKKERDAQYPPALAAVKAEGPPVSQVYKNV
KVLGNLTEAEFLRTMTAITEWVSPQEGCTYCHDENNLASEAKYPYVVARRMLEMTRAIN
TNWTQHVAQTGVTCYTCHRGTPLPPYVRYLEPTLPLNNRETPTHVERVETRSGYVVRLA
KYTAYSALNYDPFTMFLANDKRQVRVVPQTALPLVGVSRGKERRPLSDAYATFALMMSI
SDSLGTNCTFCHNAQTFESWGKKSTPQRAIAWWGIRMVRDLNMNYLAPLNASLPASRLG
RQGEAPQADCRTCHQGVTKPLFGASRLKDYPELGPIKAAAK