>1dsg_A mol:protein length:292  CYTOCHROME C PEROXIDASE
TLVHVASVEKGRSYEDFQKVYNAIALKLREDDEYDNYIGYGPVLVRLAWHISGTWDKHD
NTGGSYGGTYRFKKEFNDPSNAGLQNGFKFLEPIHKEFPWISSGDLFSLGGVTAVQEMQ
GPKIPWRCGRVDTPEDTTPDNGRLPDADKDAGYVRTFFQRLNMNDREVVALMGAGALGK
THLKNSGYEGPWGAANNVFTNEFYLNLLNEDWKLEKNDANNEQWDSKSGYMMLPTDYSL
IQDPKYLSIVKEYANDQDKFFKDFSKAFEKLLENGITFPKDAPSPFIFKTLEEQGL
>1dsg_A mol:protein length:292  CYTOCHROME C PEROXIDASE
TLVHVASVEKGRSYEDFQKVYNAIALKLREDDEYDNYIGYGPVLVRLAWHISGTWDKHD
NTGGSYGGTYRFKKEFNDPSNAGLQNGFKFLEPIHKEFPWISSGDLFSLGGVTAVQEMQ
GPKIPWRCGRVDTPEDTTPDNGRLPDADKDAGYVRTFFQRLNMNDREVVALMGAGALGK
THLKNSGYEGPWGAANNVFTNEFYLNLLNEDWKLEKNDANNEQWDSKSGYMMLPTDYSL
IQDPKYLSIVKEYANDQDKFFKDFSKAFEKLLENGITFPKDAPSPFIFKTLEEQGL