>1for_H mol:protein length:219  IGG2A-KAPPA 17-IA FAB (HEAVY CHAIN)
QGQLQQSGAELVRPGSSVKISCKASGYAFSSFWVNWVKQRPGQGLEWIGQIYPGDGDNK
YNGKFKGKATLTADKSSTTAYMQLYSLTSEDSAVYFCARSGNYPYAMDYWGQGTSVTVS
SAKTTAPSVYPLAPVCGGTTGSSVTLGCLVKGYFPEPVTLTWNSGSLSSGVHTFPAVLQ
SGLYTLSSSVTVTSSTWPSQTITCNVAHPASSTKVDKKIEPR