>1nme_B mol:protein length:92  Caspase-3
KIPVDADFLYAYSTAPGYYSWRNSKDGSWFIQSLCAMLKQYADKLEFMHILTRVNRKVA
TEFESFSFDATFHAKKQIPCIVSMLTKELYFYH