>1p8j_L mol:protein length:6  DECANOYL-ARG-VAL-LYS-ARG-CHLOROMETHYLKETONE INHIBITOR
XRVKRX