>1p8j_Q mol:protein length:6  DECANOYL-ARG-VAL-LYS-ARG-CHLOROMETHYLKETONE INHIBITOR
XRVKRX