>1r4l_E mol:protein length:14  disordered segment of collectrin homology domain
XXXXXXXXXXXXXX