>1v1t_S mol:protein length:6  TNEYKV PEPTIDE
TNEYKV